پلی پروپیلن و مکمل های افزودنی

از زمان‌هاي گذشته همواره بشر جهت حمل‌ونقل بسياري از كالاها احتياج  به چيزي داشته است تا آن را بسته‌بندي نموده و به سهولت جابجا نمايد. از اين‌رو كيسه‌هاي بافته‌شده يكي از اين بسته‌بنديها مي‌باشند كه در زمان‌هاي گذشته از جنس كنف بوده (كه البته هنوز هم در مواردي كاربرد دارند) و با پيشرفت علم و تكنولوژي و ورود پليمر به دنياي صنعت و نساجي به تدريج جاي خود را به كيسه‌هاي بافته‌شده از جنس پلي‌پروپيلن داده‌اند. كيسه هاي پلي پروپيلن يكي از اقلام پر مصرف در صنايع بسته بندي در همه كشورها و از جمله ايران مي باشد كه مصرف آن از يك سو بدلیل افزايش جمعيت واز سوي ديگر بدلیل پيدايش كاربردهاي جديد رو به افزايش است.

فروش کیسه گونی - فروش کیسه لمینت

مصارف كيسه هاي پلي پروپيلن در صنعت بسته بندي
پلي‌پروپيلن، پليمري چند منظوره با خواصي جالب توجه براي كاربردهاي متفاوت است. اين پليمر همراه با پيشرفت علوم و فنون مختلف با كمك پژوهشهاي علمي به وجود آمده و به كمك پژوهشهاي علمي ،خواص آن بهبود يافته است.
شواهد به دست آمده در دهه‌هاي 1330 و 1340 شمسي نشان داد خواص فيزيكي و عمومي مواد پليمري بشدت وابسته به ساختار فيزيكي است. ساختار فيزيكي جداي از ساختار و تركيب شيميايي است و نشان‌دهنده چگونگي قرار گرفتن ملكول‌هاي زنجيري در ماده پليمري است. يك پليمر با وزن ملكولي و توزيع وزن ملكولي مشخص مي‌تواند خواص فيزيكي (ضربه‌پذيري، شكنندگي، چقرمگي، سختي، قابليت كش آمدن) متفاوتي داشته باشد. اين تفاوت در خواص در اثر چگونگي قرار گرفتن ملكول‌هاي زنجيره‌اي نسبت به هم و نسبت به يك راستاي معين است كه ساختار فيزيكي را تعيين مي‌كند و به نظر مي‌رسد با توسعه دانش در اين زمينه در آينده امكان به وجود آمدن تنوع در خواص ساخته‌هاي پلي‌پروپيلني پديدار شود. در سال‌هاي گذشته روش‌هاي توليد پلي‌پروپيلن از محصولات پتروشيمي پيشرفتهاي جالب توجهي داشته است. ليكن هنوز سرمايه‌گذاري قابل توجهي لازم است تا محصول مناسبي توليد شود.
دستگاههاي تبديل گرانول پلي‌پروپيلن به قطعات فيلم و الياف در حال توسعه و تكامل‌اند. تكامل اين دستگاهها به طور عموم در افزايش سرعت توليد و كاهش انرژي مصرفي است.

 

خبرنامه مرجع ش 7712- فروش گونی پلاستیکی - فروش رول گونی

آشنايي با پلي‌پروپيلن(Poly propylene) :
پلي‌پروپيلن ماده‌اي سبك، با جرم مخصوص كمتر از آب است  که از پليمر شدن گاز پروپيلن به دست مي آيد. پلي پروپيلن در برابر رطوبت، روغن‌ها و حلا لهاي معمولي مقاوم است. اين ماده به صورت جامد سفيد رنگ شفاف مي‌باشد كه در حلال‌هاي سرد نامحلول و در دي‌كالين داغ، تترالين داغ و تتراكلرواتان جوشان محلول است. همچنين قابل احتراق است. پلي‌پروپيلن داراي نقطه ذوب 171-168 درجه سانتيگراد و وزن مولكولي بيشتر از 40000 مي‌باشد. پلي‌پروپيلن از خانواده پلاستيك‌ها بوده و از نوع گرمانرماها يا ترموپلاستيك‌ها Thermoplastics بشمار مي‌آيد.
 
​​​​​​​

فروش کیسه گونی - فروش رول گونی -فروش گونی پلاستیکی

مشخصات شيميايي پلي‌پروپيلن:
دماي ذوب:
دماي ذوب يا محدوده دماي ذوب پلي پروپيلن، بسته به ساختار شيميايي و خلوصش، در نظم فضايي مولکولی آن متغير است. وجود كومونومرها با نبود نظم فضايي مولكولها، موجب كاهش دماي ذوب يا وسيع شدن محدوده ذوب مي شود. به طور كلي دماي ذوب پليمرهاي تصادفي، كمتر از دماي ذوب پليمر خالص و بيشتر از كوپليمر تصادفي است. دماي ذوب تعيين شده، به روش اندازه‌گيري آن بستگي دارد. با روش حجم سنجي، دماي ذوب پلي پروپيلن  تعيين شده است در حالي كه با روش گرماسنجي پويشي تقاضلي (DSC)دماي ذوب  تعيين شده است. تغيير سرعت گرم كردن، موجب تغيير چند درجه‌اي در دماي ذوب مي‌شود.
درشكل زیر نمودار حاصل از گرماسنجي پويشي تفاضلي پلي پرو پيلن تجارتي v30s نشان داده شده است. در اين اندازه گيري، دما بين 250-25 درجه سانتيگراد و با سرعت ده درجه در دقيقه تغيير داده شده است. دماي ذوب آن 171 درجه سانتيگراد تعيين شده است.

خبرنامه مرجع ش 776 - فروش کیسه جامبوبگ

تبلور:
مولكولهاي زنجيره‌اي پلي پروپيلن ايزوتاكتيك بلوري به شكل مارپيچ است، كه سه مونومر در هر حلقه مارپيچ قرار دارد. شكل زیر، شكل فضايي مولكول را نشان مي دهد. هر واحد تكرار شونده داراي طول  6.5 درجه است. گروههاي متيل به طور متقارن در اطراف مارپيچ قرار گرفته و زاويه بين آنها تقريباً 120 درجه است. اين نظم ساختاري، به وجود آمدن سلولهاي واحد با تنگ چين مونوكلينيك را ممكن مي سازد.

خبرنامه مرجع ش 6654- فروش رول گونی عریض

ساختار بلوري به وجود آمده در پلي پروپيلن به شرايط محيط، دما، تنش  و نوع هسته گذارها بستگي دارد. به تنگچين مونوكلينيك، شكل آلفا (a) گفته مي شود. البته شكلهاي ديگري براي پلي پروپيلن بلوري به نامهاي بتا (B) و گاما () نيز وجود دارد.
درصد تبلور پلي پرو پيلنهاي توليد شده معمولاً 60-45 درصد است. با حرارت دادن در دماي 155-145 درجه سانتيگراد پلي پروپيلن ايزوتاكتيك متبلور مي شود. وجود كومونومرها موجب تغيير دماي متبلور شدن مي‌شود. انواع مواد هسته گذار موجب تغيير دماي متبلور شدن مي گردند. مواد هسته گذار مانند اسيد بنزوييك، دماي متبلور شدن را به 140-130مي رساند. تمام هسته گذارها موجب افزايش سرعت متبلور شدن مي گردند،که این باعث می شود تعداد گويچه‌ها افزايش يابد و اندازه آنها كوچك  شود.

خبرنامه مرجع - فروش کیسه جامبوبگ - فروش کیسه کامپوزیت

درصد تبلور پلي پرو پيلنهاي توليد شده معمولاً 60-45 درصد است. با حرارت دادن در دماي 155-145 درجه سانتيگراد پلي پروپيلن ايزوتاكتيك متبلور مي شود. وجود كومونومرها موجب تغيير دماي متبلور شدن مي‌شود. انواع مواد هسته گذار موجب تغيير دماي متبلور شدن مي گردند. مواد هسته گذار مانند اسيد بنزوييك، دماي متبلور شدن را به 140-130مي رساند. تمام هسته گذارها موجب افزايش سرعت متبلور شدن مي گردند،که این باعث می شود تعداد گويچه‌ها افزايش يابد و اندازه آنها كوچك  شود.
 در محدوده دمايي متبلور شدن، با كاهش دما سرعت متبلور شدن افزايش مي يابد؛ اما در دمايي كمتر از  سرعت بشدت كاهش مي يابد، بنابراين اگر پليمر درحالت مذاب به سرعت سرد شود، تبلور كمي به وجود مي آيد و اندازة گويچه‌ها كوچك مي شود. چون قابليت انتقال دادن حرارت در اين پليمر بسيار كم است، اگر از مواد هسته گذار استفاده نشود، وقتي نمونه اي نسبتاً بزرگ به آرامي سرد مي شود، در آن گويچه‌هاي نسبتاً بزرگي تشكيل مي شود.
 گويچه‌ها به وسيله ميكروسكوپ نور پلاريزه بين پلاريزه  كننده‌هاي متعامد قابل مشاهده است. گويچه‌ها خود بلور كامل نيستند. گويچه از قسمتهاي بلوري و بي نظم ساخته شده است. در آن بر حسب نوع، مولكولها در راستاي شعاع گويچه از قسمتهاي بلوري و بي نظم ساخته شده است. در آن بر حسب نوع، مولكولها در راستاي شعاع گويچه‌ها، عمود بر شعاع قرار گرفته اند. وقتي فيلم حاوي گويچه‌ها كشيده مي شود، هنگام كشش گويچه‌ها از بين مي‌روند و فيلم به صورت آرايش يافته در مي‌آيد.

خبرنامه مرجع ش 3321 - فروش کیسه گونی - فروش رول گونی

دماي تبديل شيشه‌اي(Tg):
دماي تبديل شيشه‌اي پلي‌پروپيلن اتاكتيك در محدوده 10-الی 20- درجه سانتيگرادو دماي تبديل شيشه‌اي پلي پروپيلن ايزوتاكتيك،  0­ الی 35 درجه سانتيگراد گزارش شده است، كه مقدار آن بستگي به درصد تبلور دارد. دماي تبديل شيشه‌اي به روش و سرعت اندازه‌گيري بستگي دارد. در سرعت كم اندازه‌گيري، دماي تبديل شيشه ای  كوچكتري ملاحظه شده است. در اندازه گيريهاي معمول به طريق گرماسنجي  پويشي تفاضلي، دماي تبديل شيشه‌اي قابل مشاهده نيست.


خبرنامه مرجع - قیمت کیسه گونی - فروش گونی نمای ساختمان

ريز ساختار:
با اندازه‌گيري تغيير حجم مخصوص يك نمونه پلي پروپيلن بر حسب دما، نسبت مقدار ايزوتاكتيك بلوري، اتاكتيك بي نظم و ايزوتاكتيك غير بلوري را مي‌توان مشخص ساخت. يك نمونه معمولي تجاري ممكن است داراي 50 الی 60  درصد ايزوتاكتيك بلوري، 20الی 30 درصد ايزوتاكتيك غير بلوري و10الی 20 درصد پليمر اتاكتيك غير بلوري باشد. به هر حال بايد توجه داشت كه درصد بلوري در نمونه‌هاي مختلف متفاوت است و به عمليات حرارتي بستگي دارد كه روي نمونه انجام شده است. چگونگي قرار گرفتن قسمتهاي بلوري در كنار قسمتهاي بي نظم ريز ساختار را مشخص مي كند. ريز ساختارهاي ورقه‌اي ،فیبریلی  و گویچه ای  براي   پلي‌پروپيلن مشاهده شده است.​​​​​​​

خبرنامه مرجع - قیمت کیسه گونی

مواد اوليه براي توليد پلي پروپيلن:
مواد اولية ساخت پلي پروپيلن، دو عنصر كربن و هيدروژن، به پلي پروپيلن به طور مستقيم در سطح وسيع عملي نشده است.صنايع نفت و پتروشيمي پس از سالها كوشش مستمر موفق شدند كه گاز پروپان و مشتقات آن را از فرايندهاي متفاوت كراكينگ، تسويه و تصفيه و با قيمت مناسب توليد و براي توليد پلي‌پروپيلن در يك صنعت جديد استفاده كنند. كراكينك، فرايند حرارت‌دهي به نفت خام است كه در دماهاي متفاوت، همراه يا بدون مواد ديگر انجام مي شود و حاصل آن، بسياري از مشتقات نفت مانند سوختها و گازهاي مختلف ديگر و از جمله پروپيلن است.​​​​​​​

خبرنامه مرجع - فروش کیسه adstar

روش‌هاي توليد پلي‌پروپيلن:
اين ماده از محصولات پتروشيمي بوده كه شش روش ذيل از مهم‌ترين روش‌هاي توليد پلي‌پروپيلن مي‌باشند:
روش اول: توليد پلي‌پروپيلن، شامل هموپليمر، كوپليمر راندم، كوپليمر اصلاح‌شده، توسط روش شركت «Mitsui ehemical».
روش دوم: توليد كوپليمر اصلاح‌شده «impact copolymer»، كوپليمر راندم، و هموپليمر پروپيلن بوسيله فرآيند گازي «BP Amoco» با استفاده از كاتاليزور مخصوص.
روش سوم: توليد پلي‌پروپيلن با استفاده از تكنولوژي «Borstar».
روش چهارم: توليد پلي‌پروپيلن از نوع كوپليمر اصلاح‌شده، كوپليمر راندم و هموپليمر با استفاده از فرآيند گازي يونيون كار بايد  «Union carbide Gas unipol Pp».
روش پنجم: توليد پلي‌پروپيلن ، پلي اتيلن راندم و كوپليمر «impact» با استفاده از پليمريزاسيون در فاز گاز در يك راكتور لوله‌اي افقي«pluy flow ractor»
روش ششم: توليد پليمرهاي پلي‌پروپيلن از جمله پليمرهاي همگن پلي‌پروپيلن و كوپليمرهاي راندم، فشرده و خيلي فشرده توسط فرآيند«Speripol».
در فرآيند توليد گرانول پلي‌پروپيلن غالباً سه پارامتر «MFI،
Density ،MWD» از اهميت بالايي در كيفيت محصول برخوردار مي‌باشند.

خبرنامه مرجع ش 990- فروش کیسه لمینت

شاخصه هاي گرانول پلي پروپيلن:
MFI:

شاخصي براي جريان مذاب مي‌باشد و نشان‌دهنده وزن مولكولي متوسط پليمر بوده و با آن رابطه معكوس دارد و هرچه MFI افزايش يابد خواص جرياني و شكل‌پذيري آن بهتر مي‌شود و در عين حال خواص مكانيكي آن كاهش مي‌يابد. يكي از عوامل مهم بر خواص نوارهاي توليدي، وزن مولكولي پليمر مصرفي است. از اين رو نمودارهاي ذيل  تاثير شاخص سياليت MFI پلي پروپيلن مصرفي را بر تقليل طول نوارهاي توليد شده در  و ازدياد طول در kg5 نيرو ودر هنگام پارگي و همچنين بر استحكام نوار نشان مي‌دهد. به طوري كه ملاحظه مي‌شود با افزايش MFI استحكام و تقليل طول كاهش يافته اما ازدياد طول افزايش مي‌يابد؛ استحكام بر حسب g/den نشان داده شده است(براي نشان دادن اندازه نخهاي نواري از واحد دنير استفاده مي‌شود). بهترين مقدار MFI براي گرانول پلي‌پروپلين 3 الي 5/3 مي‌باشد.​​​​​​​

خبرنامه مرجع ش 7786 - فروش کیسه جامبوبگ - فروش رول جامبوبگ

 
MWD:
به وزن مولكولي و توزيع آن در پليمر مي‌گويند كه بر روي خواص مكانيكي و ويسكوزيته ذوب و قابليت شكل پذيري پليمر تاثير زيادي دارد. با افزايش وزن مولكولي خواصي مانند: مقاومت كششي و مدول الاستيسيته و مقاومت در برابر ضربه و عوامل جوي، افزايش مي‌يابد و در عين حال خواصي مانند: ويسكوزيته ذوب و سهولت قالب‌گيري كاهش مي‌يابد.

خبرنامه مرجع ش 1212 - فروش کیسه گونی

چگالي «Density»:
به نسبت جرم به حجم مواد گفته مي‌شود و با ميزان بلورينگ و در نتيجه شاخه‌های پليمري مواد در ارتباط است. با افزايش چگالي، سختي و استحكام افزايش‌يافته اما ضربه‌پذيري و مقاومت در برابر شكست كاهش مي‌يابد.
 
بازيافت پلي‌پروپلين:
مشكل اصلي در بازيافت پلي‌پروپيلن، ناشي از تخريب‌پذيري ساده آن در مدت كاربرد و در طول فرايند تبديل است. تخريب بيشتر از نوع اكسايشي است. حرارت، تنشهاي مكانيكي و نور فرابنفش ساختار و در نتيجه خواص پلي‌پروپيلن را تغيير مي‌دهند. ازدياد طول تاحد پارگي، مقاومت در مقابل ضربه، بيشتر از ويژگيهاي ديگر تحت تاثير قرار مي‌گيرند. تغيير رنگ ونازیبا شدن آن نيز موضوعي مورد توجه است.

خبرنامه مرجع ش 4444 - فروش کیسه لمینت - قیمت کیسه لمینت

تخريب:
تمام مواد پليمري تخريب مي‌شوند، ليكن تأثير نورفرابنفش و تخريب مكانيكي ـ نوري در پلي‌پروپلين، به علت وجود كربن متصل به گروه متيل، شديدتر است.
تخريب نوري بيشتر به سطح جسم محدود مي شود، در صورتي كه تخريب بر اثر عوامل  حرارتي و مكانيكي توده داخلي جسم را در بر مي گيرد. سرعت تخريب به عوامل متعددي بستگي دارد، بخصوص مقدار تنش، ويژگيهاي پليمر(وزن مولكولي، ساختار فيزيكي) بر سرعت تخريب موثر است. بر اثر تخريب وزن مولكولي پليمر تغيير مي‌كند؛ گروههاي اكسيژن‌دار در آن به وجود مي آيد و بر اثر تغييرات شيميايي ،ساختار فيزيكي، خواص سيلاني، مكانيكي و الكتريكي پليمر نيز تغيير مي‌كند.
شكل(1) تغييرات شاخص سياليتMFI پلي پروپيلن را به صورت بي‌بعد شده، پس از تعداد دفعات استفاده شده، نشان مي‌دهد. شاخص سياليت بي‌بعد شده عبارت است از: نسبتMFI بعد از هر بار كاربرد به MFI پليمر تازه. در شكل (1) نقطه با مختصات يك و صفر نشان دهندة ويژگي پليمري خام نو است و نقطه هاي با نشانه هاي 1،2 و غيره، مربوط به پليمري است كه يك بار، دو بار و چند بار به كار رفته اند. مقدار MFI بر اثر كاربرد افزايش يافته است كه نشان دهندة كاهش شديد در وزن مولكولي پليمر حاصل و گسسته شدن مولكولهاي زنجيري است. رفتار دو نوع پليمر نوع قالب‌ريزي و روزن راني، تقريباً مشابه است، اما در نوع روزن راني، كاهش در وزن مولكولي مشهودتر است. اين اختلاف شايد ناشي از تشديد عمليات حرارتي مكانيكي حين توليد باشد. بر اثر كاهش وزن مولكولي، نمي‌توان پليمر را دوباره در همان فرايند براي توليد همان قطعات به كار برد. در صنعت، نوع مناسب پلي‌پروپيلن براي روزن راني، پس از دريافت براي ساخت قطعات تزريقي مصرف مي‌شود.​​​​​​​

شكل 1) شاخص سياليت بي بعد بر حسب دفعات پياپي استفاده از پلي پروپيلن پايدار نشده(نشانه هاي توخالي) و پايدار شده‌(نشانه هاي تو پر)
شكل(2) ازدياد طول تاحد پارگي ،باقيمانده همان نمونه‌هاي فوق را بر حسب تعداد كاربرد نشان مي‌دهد. ازدياد طول تاحد پارگی  بعد از هر كاربرد، بشدت كاهش مي‌يابد. براي مثال پس از چهار بار روزن راني، پليمر سخت كاملاً ترد و شكننده شده است.

شکل 1

شکل 2

پايدارسازي:
پايدار كننده‌ها موادي محسوب مي‌شوند كه اگر به پليمر اضافه شوند، از شدت تخريب مي‌كاهند. از هنگام تجارتي شدن پلي‌پرو‌پيلن تاكنون، پايدار كننده‌هايي با نامهاي مختلف و با تركيبات شيميايي متفاوت به بازار آمده است. برخي ماندگار شده اند و برخي به دليل نقص هايشان توانايي ماندگاري نداشتند. در كتابهاي مختلفي مانند‍»نمايه جهاني پايدار كننده‌هاي پلي‌الفينها» نام و مشخصات پايدار كننده‌ها فهرست شده است. از نظر مصرف، پايدار‌كننده‌ها را مي‌توان به دو گروه پايدار كننده‌هاي حرارتي و نوري تقسيم بندي كرد. پايدار كننده‌ها غالباً از مجموعه موادي ساخته مي‌شوند كه علاوه بر اجراي دو وظيفه، تاثيري مخرب بر يكديگر ندارند.
تقسيم‌بندي ديگر بر اساس مكانيسم عمل آنهاست كه به گروههاي تجزيه كننده‌ها،رفت وروب کننده ها، سردكننده‌ها وغيره - تقسيم‌بندي مي‌شوند. در شكل هاي تخريب به طوري كه ملاحظه مي‌شود اين مواد از تخريب شديد پليمر كاسته‌اند. با اضافه كردن پركننده‌هاي معدني الياف شيشه، خواص پروپيلن بازيافت شده را مي‌توان بهبود بخشيد.

خبرنامه مرجع ش 6431- فروش کیسه گونی الوان

منابع ضايعات:
برخي از منابع پلي‌پروپيلن قابل بازيافت: كيسه‌ها، جعبه باتري، فيلم‌ها، بطري، ظروف و ورقه‌هاي بسته‌بندي است. ضايعات غالبا با محصولات پليمري با وزن مخصوص بيشتر همراه است. غالب اين گونه ضايعات ابتدا جدا سازي و سپس ذوب شده و روزن راني و بريده مي‌شوند تا قرص (گرانول يا چيپس) به دست آيد تا دوباره در قالب ريزيها مصرف شود.

 

خبرنامه مرجع - فروش جامبوبگ - قیمت جامبوبگ

مصارف پلي‌پروپيلن:
پلي‌پروپيلن يكي از پرمصرف‌ترين ترموپلاست‌ها مي‌باشد كه در موارد ذيل مورد استفاده قرار مي‌گيرد:
​​​​​​​
الياف:
الياف پلي پروپيلن به شكلهاي مختلفي توليد مي‌شود كه عبارتند از: نخهاي چند رشته مداوم، نخهاي چند رشته مداوم حجيم شده (BCF)، مجموعه كلفتي از صدها رشته مداوم كه طناب خوانده مي‌شود، الياف منقطع و تك رشته‌اي مداوم با سطح مقطعهاي متفاوت. اين توليدات به روش ذوب ريسي ساخته مي‌شوند.
الياف پلي پروپيلن به روش ذوب‌ريسي توليد مي‌شوند و در مراحل بعدي، كشيده شده و آرايش مولكولي در آن به وجود مي‌آيد. اين الياف عموما بسيار محكم بوده و استحكام كششي آنها به  6-4، براي نوع منقطع به cN/tex7-5 مي‌رسد. الياف پلي‌پروپيلن مقاومت سايشي بسيار خوبي دارند. جرم مخصوص كم آن موجب حجم زياد و پوشش دهندگي خوب مي‌گردد. كاربردهاي تك رشته‌ها شامل طناب سازي، نخ و تور ماهيگيري، قيطان، زيراندازهاي بيرون از اتاق، روكش صندلي، پارچه‌هاي رومبلي، برس‌سازي، كيسه‌هاي نگهداري لباس براي شستشو و صافيهاي صنعتي است.

خبرنامه مرجع - فروش کیسه پلی پروپیلن - فروش رول گونی

در پارچه بافته شده براي پوشش پشتي، كف پوشهاي خودرو از آن استفاده مي‌شود. اين محصولات نسبتا ارزان است، بيد آن را نمي‌خورد، وزن آنها بسيار كم  است، استحكام آنها در حالت ‌تر و در حالت خشك بسيار خوب است. كاربرد نخهاي چند رشته پلي‌پروپيلن به تنهايي محدودتر از پلي‌پروپيلن تك رشته‌ است، داراي رنگهاي متنوعي نيست، ليكن براي نخهاي خاب فرش و پاپوش‌ها نيز استفاده مي‌شود.
رشته‌هاي صاف و مداوم را به وسيله عمليات حرارتي يا مكانيكي به صورت موجدار، فردار، پيچ خورده و حجيم در مي‌آورند كه آن را عمليات تكسچره كردن مي‌گويند. همچنین ممكن است از جريان سريع هوا بدون استفاده از حرارت براي حجيم كردن استفاده شود.

خبرنامه مرجع - فروش نخ فیلامنت - فروش نخ سی اف

موضوعي نسبتا جديدتر، توليد نخهاي شبكه‌اي است. براي اين منظور، ابتدا ورقه‌اي نازك يا فيلم عريض توليد و سپس در يك جهت تا وقتي كه فيلم در راستاي كشش، شروع به پاره شدن كند، كشيده مي‌شود. ورقه به صورت نوارهاي باريكي بريده و تاب داده مي‌شود تا ريزليفهايي در نوار به وجود آيد. نخهاي توليد شده براي پوشش پشتي فرشهاي ماشيني، كف پوشهاي خارج از اتاق، نخ دولاي تزييني گره‌دار و منگوله‌دار استفاده مي‌شود.
توليد الياف منقطع (بريده شده) به طولهاي چند ده ميليمتر رو به فزوني است. براي مخلوط كردن با پشم، پنبه، ريون و جوت استفاده مي‌شود تا مكمل خواص آنها باشد. وقتي با پشم يا ريون مخلوط شود مقاومت نسبت به پاره شدن، متناسب با مقدار پلي‌پروپيلن در مخلوط افزايش مي‌يابد. چنانچه قابليت رنگرزي الياف پلي‌پروپيلن افزايش يابد و با استفاده از رزينهاي مناسب، پارچه‌هاي توليد شده از اين الياف بشور و بپوش شوند، كاربرد آن افزايش خواهد يافت.

خبرنامه مرجع ش 5434- فروش کیسه لمینت - فروش گونی الوان

بي‌بافتها:
يكي ديگر از محصولات به دست آمده از الياف پلي‌پروپيلن، انواع بي‌بافتها است. بي‌بافتها پارچه‌هاي بدون تار و پودند كه از درهم گير كردن و پيوند خوردن الياف به يكديگر به وجود مي‌آيند. ضخامت پارچه‌هاي بي‌بافت متفاوت و قابل تغيير از يك دهم ميلي‌متر تا چند ده ميلي‌متر مي‌باشد كه براي كاربردهاي متفاوتي ساخته مي‌شوند. از پلي‌پروپيلن به روش‌هايي مختلف، بي‌بافت توليد مي‌شود. در روش ريسيدن و پيوند زدن، رشته‌هاي الياف مذاب به يكديگر پيوند مي‌خورند. در روش پيوند زني حرارتي الياف ابتدا به لايه‌اي كم ضخامت تبديل مي‌شوند و سپس بر اثر تماس با غلتكي داغ، كه داراي فرورفتگي و برجستگي است، الياف در تقاطعهايشان يا جايي كه غلتک برجستگي دارد ذوب شده و به هم پيوند مي‌خورند. بيشترين مصرف اين نوع بي‌بافت در پوشك بچه و لباسهاي يكبار مصرف بيمارستاني است. در روش سوزن زني، لايه‌اي از الياف تهيه و سپس در دستگاه سوزن زني آنقدر سوزن زده مي‌شود تا الياف با يكديگر درگير شوند. دستگاه سوزن زني داراي صفحه‌اي است كه صدها سوزن با كناره فاق‌دار بر روي آن تعبيه شده است. با حركت مداوم صفحه، سوزنها در لایه فرو مي‌روند و الياف را با يكديگر درگير مي‌كنند. مصرف لايه‌هاي سوزن زني شده در توليد پتوهاي حفاظتي و صنعتي و لاييهاي تشك است. پلي‌ پروپيلن در اين بخش كاربرد فراواني دارد.


خبرنامه مرجع - فروش کیسه گونی - قیمت رول گونی

قطعات ساخته شده با قالب‌ريزي دمشي:
براي قالب‌ريزي دمشي معمولا از هموپليمرهاي پلي‌پروپيلن استفاده مي‌شود. در اين صورت محصول توليد شده از نظر مقاومت به ضربه مي‌تواند با پلي‌اتيلن با جرم مخصوص زياد بخوبي رقابت كند. محصول، شفافيت خوبي خواهد داشت و وقتي تحت اثر نيرو قرار گيرد، ترك بر نخواهد داشت. رشد كاربرد پلي‌پروپيلن براي قالب‌ريزي دمشي، به قيمت آن در برابر انواع مشابه ديگر بستگي دارد.

خبرنامه مرجع ش 6667 - فروش کیسه گونی - قیمت کیسه گونی

لوله‌ها:
پلي‌پروپيلن براي توليد لوله به كار مي‌رود. براي انتقال آب،آب نمك، نفت خام، گاز تحت فشار كم، لوله‌هاي زير زميني كه در آن كابلهاي برق عبور داده مي‌شود، لوله‌هاي زه‌كشي پس آبها و تخليه كاربرد دارد.
​​​​​​​
پوشش لوله‌ها:
پلي‌پروپيلن با موفقيت براي پوشش دروني لوله‌هاي فولادي به كار برده شده است. اين لوله‌ها مي‌توانند فشار زيادي را تحمل كنند و خورده نشوند. در حوزه‌هاي نفتي براي انتقال نفت خام و آب نمك به كار برده مي‌شوند. پوشش دهي دروني در لوله‌های قبل از لوله‌گذاري و در لوله‌هاي مستقر شده، ممكن است انجام شود. لوله‌هايي كه كمي خوردگي در آنها به وجود آمده را مي‌توان با جايگزيني با لوله پلي‌پروپيلن ترميم كرد. از ورقه‌هاي پلي‌پروپيلن مي‌توان براي پوشش رويي لوله‌هايي كه در معرض خورده شدن بيروني قرار دارند، استفاده كرد.

خیزنامه مرجع ش 9890 - فروش کیسه لمینت - فروش کیسه کامپوزیت

پوشش سيم‌ها:
هموپليمرپلي پروپيلن براي پوشش سيمهاي برق كاربرد محدودي دارد زيرا در دماي كم‌ترد و شكننده مي‌شود. به هر حال با پيشرفتهايي كه در زمينه پيدايش پايداركننده‌ها و ضد اكسنده‌ها و توليد كوپليمرها شده، توجه به اين زمينه فزوني گرفته و كوپليمرهاي مناسبي براي اين منظور ساخته شده است. اين كوپليمرها ثابت دي‌الكتريك بهتري از پلي‌اتيلن دارند، سختي سطحي آن مناسب، داراي مقاومت سايشي بسيار خوب و دماي نرم شدن زيادي‌اند. در محيط و تحت تنش خرد نشده و ترك بر نمي‌دارند؛ داراي جرم مخصوص كم بوده و به سهولت مي‌توان در روزن‌راني از آن استفاده كرد.

خبرنامه مرجع ش 4352 - فروش کیسه جامبوبگ - فروش کیسه گونی الوان

فيلم، ورقه و نوار:
پلي‌پروپيلن به صورت فيلم ريخته‌گري شده فاقد آرايش،فيلم قالب‌ريزي دمشي،فيلم‌هاي آرايش‌دار و بدون آرايش و پوشش داده شده، توليد مي‌شود. از فيلم‌هاي پلي‌پروپيلن براي بسته‌بندي مواد غذايي خشك و كالاي خشك استفاده مي‌شود. در اين كاربردها شكل‌پذيري، سختي،پايداري حرارتي، روشني، برق و جلا و افزايش مقاومت به ضربه و سختي فيلم مي‌شود.
 فيلم ابتدا ريخته‌گري شده و سپس در دماي  از يك يا دو طرف كشيده مي‌شود. عمليات كشش و در نتيجه آن آرايش مولكولي موجب مي‌شود خواص فيلم در دماي كم درجهت مشخص، بهبود يابد. از طرف ديگر فيلمهاي كشيده شده در دمايي بيشتر از دماي هنگام كشش، تقليل ابعاد مي‌دهند. از اين خصوصيت، براي بسته‌بندي چسبان استفاده مي‌شود. ابتدا كالا را بسته‌بندي مي كنند، سپس آن را در دماي مناسب قرار مي‌دهند تا فيلم تقليل ابعاد داده و كاملا به كالا بچسبد.اما يكي از مصارف خاص پلي‌پروپيلن در صنعت نساجي، توليد نخ‌هاي نواري توسط ماشين اكسترودر جهت توليد كيسه‌هاي بافته‌شده از اين نخ‌ها مي‌باشد كه موضوع بحث اين گزارش خواهد بود. اين كيسه‌ها در صنايع مختلف جهت بسته‌بندي استفاده مي‌گردند كه از جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود: بسته‌بندي محصولات كشاورزي مانند: سبوس، حبوبات، غلات، برنج، آرد و ...
بسته‌بندي محصولات پتروشيمي، نساجي، قند و شكر، خوراك دام و طيور وآبزيان ، انواع كودهاي شيميايي، مواد شيميايي، گچ، سيمان، پودر سنگ، مواد غذائي و ...

فروش کیسه گونی - فروش کیسه لمینت - فروش کیسه سبک

  ميزان توليد و مصرف جهاني پلي‌پروپيلن:

دلائل استفاده از پلي‌پروپيلن:
در سال‌هاي گذشته الياف پلي‌پروپيلن به عنوان يكي از ضعيف‌ترين دسته‌هاي الياف مصنوعي به شمار مي‌رفتند و تنها به عنوان جايگزيني براي الياف گران‌قيمت طبيعي و مصنوعي به كار مي‌رفتند اما امروز اين تصور به آهستگي در حال تغيير است و الياف پلي‌پروپيلن در حال ورود به قسمت‌هاي بزرگتري از بازار هستند.
 اين الياف داراي مزاياي بسياري نسبت به ساير الياف مرسوم نظير پلي‌استر يا نايلون هستند كه تعدادي از مهم‌ترين مزاياي الياف پلي‌پروپيلن را مي‌توان به صورت ذيل طبقه‌بندي نمود:
1) وزن كم (سبكي)
2) ثبات رنگي
3) آبگريزي
4) خصوصيات مناسب جهت عايق حرارتي
5) قابليت بازيافت​​​​​​​

با توجه به مزاياي ذكرشده مي‌توان متوجه شد كه چرا علاقه نسبت به الياف پلي‌پروپيلن تا به اين حد زياد گشته است. و چرا از بين تمام پليمرهاي موجود اين پليمر از بيشترين پتانسيل و قابليت رشد برخوردار است. ​​​​​​​

مناسب برای تولید انواع کیسه گونی و کیسه لمینت

بافت كيسه هاي پلي پروپيلن:
براي بافت كيسه هاي پلي پروپيلن ابتدا تركيبي از مواد اوليه با درصدهاي مشخص توسط ماشين اكسترودر كه عمليات مذاب‌ريسي را انجام مي‌دهد و در واقع بخش ريسندگي مي‌باشد، به نخ نواري تبديل مي‌گردد و سپس نخ‌هاي نواري توليدشده در ماشين‌آلات بافندگي گردباف به كيسه گرد تبديل مي شوند و در نهايت بر اساس اندازه‌هاي لازم در بخش تكميل، چاپ، برش، ته‌دوزي، عدل‌بندي و شيرينگ مي‌گردند.

 

فروش رول گونی عرض 30 الی 150 - فروش رول گونی ساختمانی

در جهت بهبود خواص مواد پلیمری از یکسری افزودنیها بهره گرفته می شود،با توجه به درصد این مواد اندازه ذرات خواص ماده نهایی تغییر می نماید. اين تركيبات مواد،‌ خاصيت هاي مطلوب و مرغوب را به وجود مي آورند. به عنوان مثال: افزودنیهای معدنی با توجه به اندازه کریستالی و ساختار بلورین باعث بهبود خواص مکانیکی همانند استحکام و سختی ماده می شوند. اثرات آن در مكانيك و خواص ديگر كلي شديداً به شكل، اندازه،‌ توزيع اندازه از قسمت هاي اوليه و تراكم آنها و قسمت هاي مسطح و درجه انتشار و پراكندگي بخش كننده بستگي دارد 
افزودنیهای گوناگونی استفاده شده است، از قبيل كربنات كلسيم (caco3)يكي از مهمترين افزودنیهایی است که با توجه به قابليت نمونه استفاده شده است. با توجه به ناسازگاري سطح بالاي انرژي هيدروفيليك با سطح انرژي پايين از پليمر هيدروفيليك یا پلیمر آب دوست براي نمونه پلي اتيلين (PE) و پلي پروپیلن (PP) يك مشكل ويژه و خاص مي باشد. براي اين مشكل سطح كليسايت ساخته مي شودکه معمولا از تغيير دادن سطوحاتي از قبيل سيلانيس، تيتاناتس، فسفات و اسيد استريك به دست می آید. بين تمام چيزهايي كه ذكر شده اسيد استريك يكي ازمهمترين سطوح تغيير دهنده مي باشد و احتمالا بخاطر قیمت پاييني كه دارد مهم تلقی می شود. سئوالي كه راجع به تأثيرات اسيد استريك براي سطوح تغيير دهنده براي بهتر شدن كشش سطحي و پراكندگي و استقبار بين قسمت هايي از كربنات كلسيم و تركيب پليمر كه سطح مقايسه با مولكول متريكس مي باشد براساس حل شدن متشابه اثر متقابل (كشش سطحي) بين مواد مشابه شيميايي مورد رسيدگي قرار داده شده بالاتر مي باشد.
ما بايد تصور كنيم که در ورود تكنولوژي مي توانیم سطح نازك از مواد ماتريكس (ماده بین سلولی در لیف پشم )را قرار دهيم كه نقش سطحي تغيير دهنده براي تركيبات كربنات كلسيم (caco3) مي باشد ، اما چطور سطح تغيير دهنده تركيبات كربنات كلسيم در مواد ماتريكس نقش ايفا مي كند؟
در واقع با توجه به نقش تكنيكي پليمراد ميسلر که توسعه پيدا كرده است ،نقش پليمرادميسلر با استفاده جسمي از جذب سطحي ظاهر در لايه فرعي از واكنش و انفعال متوسط مستقر و مبني شده است. مطالعات بي شمار و كثير نشان داده شده كه سطوح ادميسلر با لايه فرعي زير كه بسيار خاصيت چسبندگي دارد تركيب و خواصي از قبيل غشاو پرده هاي بسيار نازك كه تأثيرات بسيار قوي دارند در خواص نهايي براي اينكه اين غشا نشان دهنده سطوح بين دو مرحله ناهمگن در خاصيت و نوع آن مي باشد. همچنين  اين ذره بخوبي ذره ها و فعل و انفعالات متريكس مي باشد و قادر به كنترل ساختن آنها مي باشد.
در این بخش شيوه پليمر شدن ادميسلر براي توليد كردن غشای سطحي نازك پلي پروپیلن در سطح، از ذره هاي كربنات كلسيم استفاده مي شود. اين مرحله غشا، شامل 4 مرحله بسيار اساسي و مهم مي باشد [شكل شماره 1] انقباض و جذب سطحي از سطوح نازك ادميسلر . براي مثال: از سولفات دديسيل سديم (SDS) بر روي لايه كربنات كلسيم (caco3) برای حل كردن گاز مضر پروپيلين در ادميسلر (براي مثال يك مرحله از حل شدن) وارد كردن پليمر با ادميسلر و مرحله چهارم شستن كربنات كلسيم با دور كردن و رفع كردن سطوح خارجي البته با توجه به نمايش دادن غشا تا جايي كه امكان دارد.
هدف و منظور در دو چيز خلاصه مي شود. اول در ارزيابي و تعيين حالتي از آماده شدن از ذره هاي كربنات كلسيم pp كه در شيوه پليمر ادميسلر استفاده شده اند و دوم در تحقيقاتي كه از اثرات تركيبات pp در شكل دادن مشخصات و خواص مكانيكي تركيبات پلي پروپيلين (ipp) در مقايسه با مخلوط و تركيب ipp كه بهبود پیدا کرده اند اما مورد عمل قرار داده نشده اند و تركيباتي از اسيد استريك كربنات كلسيم (caco3).

تهیه نمونه
 
از جهت تهیه نمونه ، از یک نوع گرانول پلی پروپیلن که مشخصات آن در جدول (1) ذکر شده ، استفاده شده است و از 3 نوع کربنات کلسیم با درصدهای 5% ، 10% ، 15% به عنوان مواد افزودنی استفاده شد ا.مشخصات کربنات کلسیم استفاده شده در جدول شماره (2) قید شده است.

بررسی ترکیب پ پ و کربنات کلسیم

مقدار گرانول  پلی پروپیلن  و کربنات کلسیم مورد نظر را طبق درصدهای موجود در جدول شماره (3 ) مخلوط کرده و این مخلوط را در دستگاه اکسترودرZSK به دمای 240 درجه سانتیگراد مخلوط کردیم و گرانول خود را پس از طی فرآیند اکسترودر کردن به گرانولیتر ارائه تا گرانول تبدیل نماید.درشکل (1) شماتیکی از دستگاه اکسترودردر حین عمل اکسترودر کردن آورده شده است.
 

مقدار مواد مصرفی برای تهیه نمونه

مواد مصرفی برای تهیه گرانول آزمایشی

دستگاه اکسترودر ZSK

  پس از تبدیل گرانول به گرانولیت آنها را در داخل دستگاه آون به مدت 3 ساعت گذاشته و بعد برای تهیه نمونه از جهت آزمون ضربه وآزمون استحکام سنجی آن ها را داخل قالبهای دمبلی شکل به مقدار معین ریخته و توسط دستگاه پرس حرارتی در دمای 240 درجه سانتیگراد گذاشته که ابتدا به مدت 30 دقیقه آن را در مرحله پیش گرم با فشار 5 بارقرار می دهند و بعد فشار را تا 35 بار افزایش می دهند به مدت 5 دقیقه نمونه ها را در این فشار قرارمی دهند.پس ازطی کردن مراحل گفته شده نمونه های خود را با سیستم خنک کننده ی پرس که آب می باشد برای پایین آوردن دمای نمونه ها استفاده می شود .

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش